6.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด รับการประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสหกรณ์จังหวัด และคณะผู้สังเกตการณ์ เพื่อรับการประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

5.งานกตเวทิตาจิต แด่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ที่เกษียณราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ได้จัด งานกตเวทิตาจิต แด่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ที่เกษียณราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  สมาชิกได้ร่วมฟังคำบรรยาย จากผู้อาวุโส และหลักการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ  พร้อมทั้งทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน

4.การประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 17 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัดหนองคาย จำนวน 4 หลัก ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ที่ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

3.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายอุทิศ  กรมวังก้อน รองประธานคนที่ 1 ต้อนรับคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

2.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายสุริยา  มะโยธี ประธานกรรมการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าเยี่ยมชมดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ