10.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเงินทุน แก่คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเงินทุน แก่คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณห้องประชุมเสมา 1 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด โดยได้รับฟังการบรรยายเพิ่มพูนความรู้จากท่านวิทยากร ดร.ธานี ก่อบุญ ได้บรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์เงินทุนและพัฒนาการบริหารในด้านต่างๆ

9.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานพร้อมทั้งศุึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาระบบงานภายในสหกรณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนที่ ทางคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่อไป

8.วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ภาคเช้าได้ประกอบพิธีวางพานดอกไม้เพื่อสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี และภาคบ่ายได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มีสหกรณ์ต่างๆทั้งจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด

7.การประชุมใหญ่ประจำปี 2562 และประชุมสัมนาทางวิชาการ สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่ประจำปี 2562 และประชุมสัมนาทางวิชาการ สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

6.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด รับการประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสหกรณ์จังหวัด และคณะผู้สังเกตการณ์ เพื่อรับการประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

5.งานกตเวทิตาจิต แด่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ที่เกษียณราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ได้จัด งานกตเวทิตาจิต แด่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ที่เกษียณราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  สมาชิกได้ร่วมฟังคำบรรยาย จากผู้อาวุโส และหลักการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ  พร้อมทั้งทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน

4.การประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 17 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัดหนองคาย จำนวน 4 หลัก ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ที่ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

3.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายอุทิศ  กรมวังก้อน รองประธานคนที่ 1 ต้อนรับคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

2.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายสุริยา  มะโยธี ประธานกรรมการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าเยี่ยมชมดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ