บริการของเรา

4

การให้บริการ

1. การให้บริการเงินกู้

 เงินกู้สามัญ                             7.75%
 กู้หุ้นตนเอง                             6.75%
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน               7.75%
 เงินกู้เพื่อสวัสดิการ                 5.50%

 

2.  การให้บริการเงินรับฝาก

 เงินฝากออมทรัพย์                 3.50%
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        4.50%

 

3.  การให้บริการเงินรับฝากแก่สหกรณ์อื่น

เงินฝากออมทรัพย์                   4.50%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ          5.25%

 

สวัสดิการสมาชิก

 ประกันชีวิตกลุ่ม
 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเกษียณอายุราชการ
 สวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
 ทุนสาธารณประโยชน์