2

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์และสมาชิกประชุมปรึกษากันเพื่อที่จะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น
จำนวนทั้งสิ้น 135 คน ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก 8,441 หุ้น เป็นเงินจำนวน 84,410 บาท
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2538  นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  วันเริ่มดำเนินธุรกิจสหกรณ์
ในระยะแรกสหกรณ์ฯ ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นสำนักงานชั่วคราว
ต่อมากิจการได้ขยายตัวมากขึ้น ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  และการบริการแก่สมาชิก
จึงได้ย้ายสำนักงานมาดำเนินงานที่อาคารปทุมสุโข ซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเช่นเดิม
และได้ปรับปรุงสถานที่ให้มีสภาพมั่นคงถาวรมากขึ้น ให้เหมาะสมกับสถาบันการเงินต้องมั่นคงและปลอดภัย
โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เอง
ต่อมา  ปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ทางสหกรณ์ฯ จึงได้ย้ายสำนักงานตามมาด้วย เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน จนถึงปัจจุบัน

 

3

วิสัยทัศน์ (Vision)
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เป็นสถาบันการเงินและองค์กรสวัสดิการของสมาชิก ที่สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก   พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ มีการส่งเสริมการออมจัดสินเชื่อให้กับสมาชิกอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า  มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินและองค์กรสวัสดิการที่มีความมั่นคง และมีความก้าวหน้า จนเกิดเสถียรภาพที่ยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ทั้งระบบ
3. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก จัดสินเชื่อและสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก
4. จัดให้มีการระดมทุนจากสมาชิก
5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงธุรกิจกับสหกรณ์อื่นอย่างเหมาะสม

 

ผู้สอบบัญชี  นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน

 

สัญลักษณ์ของสหกรณ์

logo

 

 

โครงสร้างองค์กร

Microsoft Word - เอกสารแนบ 2